Koopsubsidie Berekenen - Snel uw koopsubsidie berekenen !

Home

Koopsubsidie Berekenen

Koopsubsidie Voorwaarden

Aanvragen

Rente

Downloads

Contact

Advieswijzer

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiŽle diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In deze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in ons kantoor: Dekker Hypotheken BV. Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

õ Wie zijn wij?
Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiŽle diensten.

Groen AssurantiŽn BV
h.o.d.n. Dekker Hypotheken BV - Koopsubsidieberekenen.nl

Adres:

Fahrenheitstraat 672

 

2561 DL Den Haag

õ Bereikbaarheid
U kunt ons op veel manieren bereiken:

Telefoon:

070 Ė 392 61 64

Fax:

070 Ė 356 03 18

E-mail:

info@dekkerhypotheken.nl

Internet:

www.dekkerhypotheken.nl

Natuurlijk kunt u ons ook op ons kantoor bezoeken. Op werkdagen zijn de openingstijden van 10.00 tot 18.00 uur. Eventueel kunt u met ons ook een afspraak buiten kantoortijden maken.

õ Internet
Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.dekkerhypotheken.nl

õ Lidmaatschappen en registraties
Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

  • AFM
  • KiFiD
  • KvK
  • Stichting Erkend Hypotheekadviseur

õ Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM)
De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiŽle adviseurs.

Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12012398.
Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl.

õ Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (KiFiD)
Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (KiFiD). Ons aansluitnummer bij KiFiD is 300008396.


õ Kamer van Koophandel (KvK)
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 27 15 59 75 regio Haaglanden.

õ Onze dienstverlening
Wij beschikken over een vergunning om te adviseren en te bemiddelen in financiŽle producten en diensten van diverse aanbieders. Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn.

õ Schadeverzekeringen
Vrijwel iedereen heeft wel ťťn of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel of van uw auto. Wellicht hebt u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiŽle schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Wij hebben de bevoegdheid om zowel te adviseren als te bemiddelen op het gebied van schadeverzekeringen.

õ Levensverzekeringen
Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost, kan een vorm van levensverzekering zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren op het gebied van levensverzekeringen. Ook mogen wij het contact tussen u en de levensverzekeraar verzorgen.

õ Hypothecair krediet
Indien u een woning koopt, zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een belangrijk adviesmoment. Immers u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een lange periode. Bij zo'n beslissing moet u als consument op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte van de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en wat de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer adviesaspecten die voor u belangrijk zijn. Wij mogen u op het gebied van hypotheken van advies dienen. Ook mogen wij namens u de onderhandelingen voeren met financiŽle instellingen om te komen tot een voor u passende offerte.

õ Consumptief krediet
Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan krijgt in een andere stad en voor het woon-werkverkeer een auto moet aanschaffen. De financiering van een dergelijke onverwachte uitgave kan worden geregeld door het afsluiten van een krediet. Ons kantoor mag u daarover adviseren en voor u de contacten onderhouden met de verstrekker van het krediet.

õ Betalen en sparen
Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening. Maar ook via bedrijfsspaarregelingen of via deelname aan de levensloopregeling. Ook op dit terrein mogen wij onze relaties met raad en daad bijstaan. Zowel in de fase van advisering als bij de bemiddeling tussen u en de financiŽle instelling.

õ Effecten en beleggen
Desgewenst kunnen wij u in contact brengen met financiŽle instellingen die gespecialiseerd zijn in beleggingen.


! Execution only
Onze onderneming en haar gerelateerde handelsnamen
hanteren voor alle beleggingsactiviteiten welke onderdeel uitmaken van de hiervoor genoemde diensten het execution only principe.
Dit houdt in dat uw zelfwerkzaamheid hierbij voorop staat. Wij meten ons geen waardeoordeel aan over uw beleggingskennis en ook niet over het verloop van uw beleggingsactiviteiten. U bepaalt zelf uw beleggingsprofiel. Wij bieden u daartoe globale, gestandaardiseerde hulpmiddelen, zoals een vragenlijst die leidt tot een bepaalde risicocategorie.
Onze dienstverlening beperkt zich tot het verzamelen en doorzenden van de voor het aangaan van een beleggingsovereenkomst noodzakelijke documenten aan de desbetreffende bank of verzekeraar.
U bent zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van uw beleggingsportefeuille en het geven van aan- en verkooporders. U houdt hiertoe rechtstreeks contact met de desbetreffende beleggingsinstelling.


õ Hoe komen wij tot een advies ( voorstel / aanbieding)?
Adviesvrij; ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiŽle producten bij ťťn of meer financiŽle instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Ondernemersvrijheid; geen enkele financiŽle instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Keuze van aanbieders; de markt kent veel aanbieders van financiŽle producten en diensten. Wij werken met speciale vergelijkingsprogramma's die het mogelijk maken om een objectieve analyse te maken van nagenoeg de gehele markt.

Uit al deze aanbieders zullen wij een aanbod selecteren dat goed past bij uw persoonlijke wensen. Deze vergelijking maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring met de instelling hoe die zich opstelt indien een beroep wordt gedaan op een uitkering. Omdat wij op deze wijze werken, kunnen wij als een ongebonden, objectieve bemiddelaar voor u optreden.

õ Hoe zit het met onze kosten?
Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed.

Ons kantoor heeft ervoor gekozen onze kosten onderdeel te laten zijn van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat de premie, bij hypotheken de provisie.

De premie of de provisie betaalt u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij of de geldverstrekker. Vervolgens draagt deze een deel hiervan aan ons af ter dekking van onze bedrijfskosten.

Als u de premie of de provisie hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening. Tenzij u vooraf andere afspraken met ons hebt gemaakt.

Vraagt u ons diensten te verlenen waarbij deze wijze van honorering niet mogelijk is of niet toereikend is om de bedrijfskosten te dekken, dan zullen wij altijd vooraf met u een andere afspraak maken over onze honorering. U weet dus altijd vooraf op welke wijze wij worden gehonoreerd. Zie DienstVerleningsDocument

õ Wij vragen ook iets van u
Om uw belangen op het gebied van financiŽle diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

õ Juiste en volledige informatieverstrekking
Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben, vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.

õ Totaalbeeld
Uw financiŽle portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiŽle producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben.

Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden denken dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiŽle dienstenpakket.

õ Wijzigingen doorgeven
Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiŽle diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden.

õ Informatie doornemen
Indien wij voor u een bepaalde financiŽle dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het daarbij om informatie die wij u op basis van een wettelijke verplichting aan u verzenden.

Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriŽnteren op bestaande of nieuwe financiŽle producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zonodig te raadplegen.

In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook.

õ Als u een klacht hebt
Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiŽle diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt.

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons; indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen. Zie Klachtenprocedure

Daarna eventueel naar het Klachteninstituut; indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (KiFiD).

U kunt zich hiervoor wenden tot:

Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening

Adres:

Postbus 93257

 

2509 AG Den Haag

Telefoon:

0900-3552248 (10 ct/min.)

E-mail:

info@kifid.nl

Internet:

www.kifid.nl

õ Wij doen meer voor u
Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiŽle diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Hebt u vragen, aarzel dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst!

Koopsubsidie Aanvragen

Gerelateerde pagina's
Koopsubsidie, Koopsubidie, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Nieuws, Koopsubsidie 2010, Hyves, Koopsubsidie Check,
Koopsubsidie Blog, NotarisCheck


Disclaimer | Privacy Statement | Voorwaarden | Over ons | Sitemap

© KoopsubsidieBerekenen.nl | Alle rechten voorbehouden | AFM 12 01 23 98 | Een initiatief van Dekker Hypotheken BV

KoopsubsidieBerekenen - Snel uw koopsubsidie berekenen ! Contact KoopsubsidieBerekenen.nl Autoriteit Financiele Markten Nationale Hypotheek Garantie Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening Stichting Erkenning Hypotheek Adviseurs