Koopsubsidie Berekenen - Snel uw koopsubsidie berekenen !

Home

Koopsubsidie Berekenen

Koopsubsidie Voorwaarden

Aanvragen

Rente

Downloads

Contact

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verzoeken, offertes en overeenkomsten waarbij Dekker Hypotheken, diensten welke verband houden met de uitoefening van het hypotheek- en assurantie- bemiddelingsbedrijf verleent aan een cliŽnt.

De dienstverlening van Dekker Hypotheken is gericht op het geven van advies, bemiddeling en informatie over hypothecaire dienstverlening en de daarmee verwante producten, en verzekeringen aan cliŽnt. De dienstverlening van ons kantoor richt zich uitdrukkelijk niet op het geven van beleggingsadvies.

CliŽnt zal Dekker Hypotheken tijdig alle voor een behoorlijke dienstverlening nuttige en noodzakelijke gegevens en informatie verschaffen en daartoe alle medewerking verlenen. De dienstverlening door Dekker Hypotheken vindt in belangrijke mate plaats op basis van informatie welke de cliŽnt dient te verschaffen. CliŽnt erkent dan ook dat de dienstverlening door Dekker Hypotheken vertraging kan ondervinden, indien de door cliŽnt verschafte informatie niet volledig of deugdelijk is.

Indien de door cliŽnt verschafte informatie niet deugdelijk of niet volledig is, is Dekker Hypotheken gerechtigd de dienstverlening op te schorten. Dekker Hypotheken is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van door of namens de cliŽnt foutief of onvolledig verstrekte informatie.

CliŽnt is gehouden de verwerking door Dekker Hypotheken van de door hem verschafte informatie te controleren. Indien Dekker Hypotheken hierbij een voor cliŽnt kenbare vergissing maakt, dan is cliŽnt op straffe van verval van zijn rechten gehouden Dekker Hypotheken onverwijld daarvan in kennis te stellen nadat hij de vergissing heeft ontdekt of had kunnen ontdekken.


De aansprakelijkheid van Dekker Hypotheken is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de door Dekker Hypotheken afgesloten verzekering (beroeps- of aansprakelijkheidsverzekering) dekking geeft en dat aan Dekker Hypotheken wordt uitbetaald.

De aansprakelijkheid van Dekker Hypotheken voor indirecte schade - daaronder begrepen iedere gevolgschade en gederfde winst - is uitgesloten. Evenmin is Dekker Hypotheken aansprakelijk voor resultaten welke worden behaald op beleggingen in verband met een door cliŽnt gekozen hypothecair product.

Dekker Hypotheken is gemachtigd eventuele aansprakelijkheid-beperkingen van derden namens de cliŽnt te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Dekker Hypotheken voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat cliŽnt bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

Een vordering van cliŽnt op Dekker Hypotheken in verband met schade vervalt ťťn jaar na de veroorzaking van de schade.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Opgesteld te Den Haag.

Koopsubsidie Aanvragen

Gerelateerde pagina's
Koopsubsidie, Koopsubidie, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Nieuws, Koopsubsidie 2010, Hyves, Koopsubsidie Check,
Koopsubsidie Blog, NotarisCheck


Disclaimer | Privacy Statement | Voorwaarden | Over ons | Sitemap

© KoopsubsidieBerekenen.nl | Alle rechten voorbehouden | AFM 12 01 23 98 | Een initiatief van Dekker Hypotheken BV

KoopsubsidieBerekenen - Snel uw koopsubsidie berekenen ! Contact KoopsubsidieBerekenen.nl Autoriteit Financiele Markten Nationale Hypotheek Garantie Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening Stichting Erkenning Hypotheek Adviseurs